Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și de aceea tratăm cu seriozitate și responsabilitate orice aspect privind protecția datelor personale ale dumneavoastră.

Începând cu data de 25.05.2018, toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), sunt obligate să aplice Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare ”Regulament” sau ”RGDP”.
Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, va rugam sa accesați următorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Politica noastră de confidențialitate vă oferă informații cu privire la ce date colectăm, cu ce scop, cum le utilizăm și cum își protejăm aceste date în contextul utilizării paginii de internet pixeldesignstudio.ro („Site-ul”)

Operatorul are desemnate terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal, aceste persoane fiind denumite persoane împuternicite de operator in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Puteți contacta persoana împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa office@pixeldesignstudio.ro

Precizam ca nu vom solicita ori primi informații, de orice natura, de la copiii sub 16 ani.

Prezenta Politica de confidențialitate se aplica următoarelor activități in care se prelucrează date cu caracter personal:

 • Vizitarea sediului nostru;
 • Vizitarea site-ului pixeldesignstudio.ro;
 • Primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
 • Initierea si desfasurarea raporturilor economice.

Prin vizitarea site-ului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in mod voluntar cand ne transmiteti datele dvs. prin completarea formularului de contact și automat când accesați site-ul nostru unde colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv, in conformitate cu GDPR.

Recomandăm ca acest document să se citească împreună cu Termeni și Condiții și Politica privind fișierele cookie.

Ne rezervăm dreptul de a modifica condițiile din prezenta Politică de confidențialitate în orice moment fără a fi necesar să vă cerem un acord prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. Dacă facem modificări, vom publica versiunea actualizată și modifica data ultimei actualizări indicată în partea de sus a acestui document, drept pentru care, vă rugăm să verificați periodic această Politică de confidențialitate

 

Identitatea și datele de contact ale operatorului

Operatorul de date este Pixel Design Studio S.R.L. (denumit in continuare Pixel Design Studio), persoană juridică română, cu sediul în Com. Cornetu, Sos. Alexandriei, Nr.126, Bl.P5, Sc.2, Et.1, AP.16, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4570/11.07.2022, având Codul Unic de Înregistrare: 46453182, email: office@pixeldesignstudio.ro, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului pixeldesignstudio.ro

 

Definiții

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.
  Exemple de date cu caracter personal: nume și prenume, o adresă de domiciliu, o adresă de e-mail, un număr de act de identitate, date privind locația, adresa IP a dispozitivului, un identificator de modul cookie, identificatorul de publicitate al telefonului dvs., date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „restrictionarea prelucrarii” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „persoana imputernicita de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • „consimtamant” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
 • „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
 • „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;



Drepturi

 • Dreptul la informații – puteți solicita o confirmare a procesării datelor dvs. personale și a modului în care acestea sunt utilizate.
 • Dreptul la rectificare – puteți solicita oricând corectarea sau completarea datelor cu caracter personal incomplete sau incorecte.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – in cazul în care prelucrarea datelor nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege puteți să le ștergeți chiar dumneavoastră sau puteți obține ștergerea acestora prin trimiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email office@pixeldesignstudio.ro. Ștergerea datelor se va realiza în maxim 30 de zile de la data solicitării, iar datele colectate vor fi eliminate din fișierele de backup după 30 zile de la data ștergerii. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
 • nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 • vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
 • vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 • datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 • datele personale trebuiesc șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. 

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

 1. trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
 2. dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.
 • Dreptul la limitarea procesării – aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:
 • contestați corectitudinea datelor dvs., acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dvs.
 • procesarea datelor dvs. cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date
 • dacă nu ne mai sunt necesare datele dvs. cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale
 • ați contestat procesarea datelor dvs.cu caracter personal

 

 • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)  http://www.dataprotection.ro/.
 • Dreptul la transmiterea datelor – ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, acestea vor fi transmise în format text pe email în termen de 30 de zile de la solicitare.
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Scopul colectării datelor

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi  Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Pixel Design Studio S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile determinate, explicite și legitime în care sunt colectate/prelucrate, datele personale care îi sunt furnizate.

Scopul colectării datelor este:

 • Informarea utilizatorilor / clientilor  privind situatia contului lor

 • Informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor
 • Evaluarea activitatii de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica
 • Urmarire si monitorizare a vanzarilor
 • Pentru a-ti permite sa ne contactezi
 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre utilizatori/clienți, și Pixel Design Studio S.R.L. respectiv pentru abonarea, validarea, prelucrarea și facturarea serviciilor solicitate
 • Pentru oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate

 

Cum colectam datele cu caracter personal?

 • Direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct si voluntar de la dvs. atunci cand ne contactati telefonic, prin e-mail, ori utilizati formularul de contact disponibil pe site.
 • Indirect: de regula, obtinem / avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice in mod indirect in cadrul relatiilor contractuale pe care le desfasuram. Putem obtine / avem acces la date cu caracter personal si din urmatoarele surse:
 • Site-uri profesionale si/sau sociale: in cazul in care accesati paginile noastre oficiale de Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, Tik Tok, noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele dumneavoastra, adresa de e-mail, informatii aditionale despre dumneavoastra.
 • Site-uri pentru care asiguram mentenanta web: in cazul in care prestam in favoarea clientilor nostri servicii de mentenanta web, noi avem acces la datele cu caracter personal din baza de date apartinand clientilor. Aceste categorii de informatii pot cuprinde: numele dumneavoastra, adresa de email, numarul de telefon, orice alte informatii aditionale despre dumneavoastra pe care le-ati pus la dispozitia site-ului web.

 

Tipuri de date pe care le colectam:

Conținutul acestui site web are caracter informativ, iar accesarea sa nu presupune colectarea de date personale, ci doar de date anonime și statistice după cum urmează:

 • Informații precum tipul browserului, sistemul de operare, utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului). Datele anonime si statistice sunt pastrate pentru o perioada de 24 de luni.


Acest site foloseste Google Analytics si Facebook pixel pentru a intelege comportamentul vizitatorilor pe site. Puteti sa aflati mai multe detalii despre cum Google foloseste informatiile dvs. personale la adresa aceasta: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.  
Puteti sa renuntati la urmarirea Google Analytics instaland modul-ul oficial pentru toate browserele disponibile la adresa aceasta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Puteti sa aflati mai multe detalii despre cum Facebook foloseste informatiile dvs. personale la adresa aceasta: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Dacă nu dorești să îți fie colectate datele anonime și statistice atunci cand accesezi site-ul pixeldesignstudio.ro trebuie să apeși butonul de refuz când pe ecran este afișată notificarea pentru prelucrarea datelor ori prin dezactivarea cookie-urilor din setarile browserului.

 • Datele personale pe care le prelucrăm atunci când ne contactați printr-un mijloc de comunicare online ori telefonic având ca scop oferirea de informații despre serviciile pe care le oferim ori in scopuri contractuale ori de facturare: 
 • nume,
 • prenume,
 • adresă,
 • adresa de email,
 • număr de telefon,
 • date de cont bancar,
 • IP.
  Adresa și datele de cont bancar sunt prelucrate în scopuri contractuale și de facturare doar în cazul persoanelor care aleg să se aboneze la serviciile noastre. 

 

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că în scopul colaborării eficiente, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. 

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu diverși furnizorii și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp, date fiscale firma;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele dvs. sunt stocate si prelucrate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate. Datele anonime si statistice sunt păstrate pentru o perioada de 24 de luni.

Cum sunt protejate informatiile tale cu caracter personal

Site-ul pixeldesignstudio.ro adoptă toate măsurile de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt transmise prin completarea formularului de pe site ori expediate pe email.Folosim la nivel de server programe de tip firewall, antivirus iar toate informațiile când sunt transmise către noi sunt criptate prin folosirea tehnologiei SSL.
Toate datele cu caracter personal sunt stocate pe serverul nostru din Romania.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Pixel Design Studio S.R.L.  conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. 

 

—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ultima actualizare: 21.09.2022

 

Termeni si conditii de utilizarePolitica de utilizare Cookie